Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα άτομα (ομαδική ψυχοθεραπεία) και τον ψυχολόγο/ψυχοθεραπευτή. Ο σκοπός της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας είναι η αναγνώριση και η επίλυση των δυσκολιών του θεραπευόμενου. Οι δυσλειτουργίες του ατόμου μπορεί να είναι γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές, σωματικές ή και κοινωνικές.

Ψυχοθεραπεία - εικόνα

Ο ψυχολόγος θα πρέπει να έχει εκπαιδευθεί σε κάποιο θεωρητικό μοντέλο ψυχοθεραπείας που να εξηγεί τη προέλευση, ανάπτυξη, συντήρηση και μέθοδο αλλαγής  των δυσλειτουργιών του ατόμου. Η κάθε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση ποικίλει και παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ως προς της θεραπευτική διαδικασία (τεχνικές, θεραπευτική σχέση κ.α.) οι οποίες προέρχονται από το θεωρητικό υπόβαθρο του επιλεγμένου μοντέλου.

Το μοντέλο που εφαρμόζεται σύμφωνα με την εκπαίδευση μου είναι αυτό της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας.

Είναι απαραίτητο ο ψυχολόγος/ψυχοθεραπευτής να κατέχει άδεια ασκήσεως ψυχολόγου.